Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti


Say 1

  • 2017
  • March 25, 2024
  • Baxış sayı: 77

Məryam Əlizadə İSSN – 2221 – 7584 T.Kazımov rejusorasının mərhələləri  Gülşən Əliyeva İSSN – 2221 – 7584 Cavid teatırında “Şeyx Sənan” Əfsanə yoxsa həqiqət   Xaləddin Sofiyev İSSN – 2221 – 7584 Qloballaşma Pradmidasının törətdiyi yanaşmalar    Tamilla Əhmədova İSSN – 2221 – 7584 Şerq felsefesində mədəni modelləşmə konsepsiyaları   Yeganə Əliyeva İSSN – 2221

Məryam Əlizadə

İSSN – 2221 – 7584

T.Kazımov rejusorasının mərhələləri 

Gülşən Əliyeva

İSSN – 2221 – 7584

Cavid teatırında “Şeyx Sənan” Əfsanə yoxsa həqiqət

 

Xaləddin Sofiyev

İSSN – 2221 – 7584

Qloballaşma Pradmidasının törətdiyi yanaşmalar 

 

Tamilla Əhmədova

İSSN – 2221 – 7584

Şerq felsefesində mədəni modelləşmə konsepsiyaları

 

Yeganə Əliyeva

İSSN – 2221 – 7584

Yaponiyanın mədəni özünüidentifikasiyası: milli unikallıq nəzəriyyəsi 

 

Xanım Mustafayeva

İSSN – 2221 – 7584

Qlobolaşma şəraitində dəyişən dəyərlər və yeni təhsil paradiqoması

Məhsəti Cəfərova

İSSN – 2221 – 7584

Elitar və kütləvi mədəniyyətin oxşar və fərqli cəhətləri 

Gülgəz Məmmədova

İSSN – 2221 – 7584

Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında ekoloji şüur problemləri 

 

Təranə Abdullayeva

İSSN – 2221 – 7584

Hüsyn Xan Müştaq: Zülümkar hökmüdar, yoxsa incə ruhlu şair, mədəniyət hamisi 

 

Səbinə Babayeva

İSSN – 2221 – 7584

Muzey fəaliyyətində kommunikasiyanın rolu 

Böyükxanım Məmmədbəyova

İSSN – 2221 – 7584

Tədris tatırı müasir teatr təhsilinin yeni tələb və şərtləri müstəvisində 

Aidə Qafarova

İSSN – 2221 – 7584

Azərbaycan teatr xadimləri iffifaqı zaman müstəvisində

Aygün Süleymanova

İSSN – 2221 – 7584

Teatr və zaman 

Mahirə Qayıbova

İSSN – 2221 – 7584

Səhnə tərtibatında forma və məzmunun obrazlı həlli 

Aygün Bağırova

İSSN – 2221 – 7584

Azərbaycan televiziya kanallarında maarifləndirici verlişlərin əhəmiyyəti 

Fəxriyyə İsayeva

İSSN – 2221 – 7584

TELEVİZİYA İNCƏSƏNƏT PROQRAMLARI

Алла Байрамова

İSSN – 2221 – 7584

Музыка Кара Карева 

Leyla Zöhrabova

İSSN – 2221 – 7584

AZƏRBAYCAN MƏİŞƏT MAHNILARININ ƏSAS JANR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Ruslan Tağıyev

İSSN – 2221 – 7584

BƏHRAM MANSUROV YARADICILIĞINDA “BAYATI-ŞİRAZ” MUĞAMI

Лейла Асланова

İSSN – 2221 – 7584

НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Aysel Hacıyeva

İSSN – 2221 – 7584

FƏRƏC QARAYEVİN ORKESTR VƏ SOLO VİOLİN ÜÇÜN KONSERTİNİN JANR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Leyla İdrisova

İSSN – 2221 – 7584

AZƏRBAYCAN ESTRADA VOKAL JANRI VƏ FOLKLOR

Pərvin Rüstəmova

İSSN – 2221 – 7584

SEVDA İBRAHİMOVANIN 4 SAYLI FORTEPİANO KONSERTİNİN İFAÇILIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Şəbnəm Məmmədova

İSSN – 2221 – 7584

“AYGÜN” OPERASININ KOMPOZİSİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Sevinc İslamova

İSSN – 2221 – 7584

XALQ RƏSSAMI NAZİM BƏYKİŞİYEVİN

Naibə Vəliyeva

İSSN – 2221 – 7584

XX ƏSRİN 70-80-Cİ İLLƏRİ RƏSSAM SİRUS MİRZƏZADƏNİN YARADICILIĞININ ERKƏN MƏRHƏLƏSİ KİMİ

Низами Мамедзаде

İSSN – 2221 – 7584

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА БЫКА НА ПЕТРОГЛИФАХ ГОБУСТАНА И АЛТАЯ

Türkan Abbasova

İSSN – 2221 – 7584

ƏMƏKDAR RƏSSAM ƏLİ VERDİYEVIN YARADICILIĞINDA MÖVZU VƏ JANR RƏNGARƏNGLİYİ

Sevil Əliyeva

İSSN – 2221 – 7584

Xalq rəssamı Bədurə Əfqanlının kino yaradıcılığında obrazlıq

 

Natəvan Muradova

İSSN – 2221 – 7584

YARADICILIQ PROSESİ

Sevinc Vəliyeva

İSSN – 2221 – 7584

MULTİKULTURAL TƏFƏKKÜRÜN KARİKATURA JANRINDA TƏCƏSSÜMÜ

Vəfa Orucova

İSSN – 2221 – 7584

XALQ RƏSSAMI TOFİQ AĞABƏYOVUN AVTOPORTRETLƏRİ

Səbinə Nemətzadə

İSSN – 2221 – 7584

İSLAM ƏLYAZMA SƏNƏTİNDƏ CİLD SƏNƏTİ

Müslüm Nəzərov

İSSN – 2221 – 7584

TƏHSİLİN SOSİOMƏDƏNİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ

Elfanə Qasımova

İSSN – 2221 – 7584

MÜASİR DÖVRDƏ DİZAYNERİN PEŞƏ FƏALİYYƏTİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Posts Carousel